JAK NA TO

 

REGISTR KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ S KOŇMI DRŽENÝCH V HOSPODÁŘSTVÍ

Chovatel, který má evidované hospodářství, má povinnost vést registr koní, oslů a jejich kříženců držených ve svém hospodářství, kam musí zaznamenat všechna zvířata umístěná na hospodářství, včetně zvířat cizích majitelů a dále je povinen zaznamenávat všechna jejich přemístění. Registr lze vést i formou počítačové databáze (musí obsahovat všechny předepsané údaje jako v tiskopise poskytovaném ÚEK). Registry zasílá ÚEK chovatelům automaticky po přidělení čísla hospodářství. Chovatel zodpovídá ze zákona za aktuální vedení tohoto registru a je povinen ho předkládat příslušným orgánům státního dozoru ke kontrole (Česká plemenářská inspekce a orgány veterinární správy). Registr koní lze vést ielektronicky na Portálu farmáře na www.eagri.cz . Vedení koní v tomto registru umožňuje automatické načítání průměrných stavů pro účely vedení pastevního deníku a produkce statových hnojiv (obdobně jako u skotu). Na ÚEK se hlášení o přemísťování koní (oslů a jejich kříženců) ani údaje o těchto zvířatech ustájených na hospodářství nezasílají. ÚEK podle plemenářského zákona není povinna evidovat ustájení koní (oslů a jejich kříženců), eviduje jen tato zvířata a jejich majitele. Hlášení podléhají pouze změny trvalé, uvedené v kapitole "Hlášení změn". Elektronické vedení registru na Portálu farmáře umožňuje předpřipravovat tiskopisy "hlášení změny", které je však nutné následně vytisknout a zaslat na ÚEK, resp. plemennou knihu. Elektronické zasílání změn tak jako u jiných hospodářských zvířat není možné.

Jak vyhláška č.136/2004 Sb. o označování a evidenci, ve znění pozdějších předpisů vysvětluje pojmy hospodářství, přemísťování, registrační číslo hospodářství, identifikační číslo koně, které se uvádí v registru, uvádíme v následující doslovné citaci z vyhlášky. 

 

 

Vymezení hospodářství pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby

Hospodářstvím se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby rozumí:

  1. stavba, zařízení nebo místo v držení jednoho chovatele 

  2. pozemek, na kterém jsou zvířata držena nebo více takových pozemků, které se nacházejí i na více katastrálních územích, ale tvoří spolu jeden celek; pokud tento pozemek nebo tyto pozemky bezprostředně navazují na stáj nebo na soubor stájí s chovem zvířat, která jsou na pozemku pasena a tvoří s ním jeden celek, jedná se o jedno hospodářství

Pokud chová dva a více chovatelů zvířata společně v jedné stáji, nelze tuto stáj zaevidovat u pověřené osoby jako dvě a více hospodářství, s výjimkou případu, kdy toto rozdělení navrhne ČPI, nebo orgány veterinárního dozoru na základě své kontrolní činnosti podle § 24 odst.7 plemenářského zákona.

Registrační číslo hospodářství - nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního hospodářství, chovatele včel, obchodníka, provozovny jatek, provozovny líhní, asanačního podniku, shromažďovacího střediska a uživatelského zařízení a který obsahuje:

  1. na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena "CZ" pro Českou republiku 
  2. na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu

Identifikační číslo koně a osla a jejich kříženců - nejvýše patnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje

  1. na prvních třech místech kód země registrace - číslo "203" pro Českou republiku 
  2. na následujících třech místech alfanumerický kód uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby, které zvíře poprvé zaevidovalo do registrační knihy koní
  3. na posledních nejvýše devíti místech registrační číslo zvířete v databázi uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby, které zvíře poprvé zaevidovalo do registrační knihy koní

Přemístění zvířete - přesun zvířete mezi různými hospodářstvími téhož chovatele, přesun k jinému chovateli, přesun na svody zvířat a ze svodů zvířat, přesun k obchodníkovi, přesun k provozovateli jatek, přesun k provozovateli shromažďovacího střediska, přesun do uživatelského zařízení, přesun zvířete do asanačního podniku, přemístění z jiného a do jiného členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát") a dovoz nebo vývoz ze země, která není členským státem Evropské unie (dále jen "třetí země"); za přemístění zvířete se nepovažuje přesun zvířete mezi různými stájemi uvnitř téhož hospodářství (dále jen "přesun zvířete mezi stájemi")